โครงการ ICT DIGITAL LIBRALY

ได้สิทธิ์การใช้ ซอฟต์แวร์ จาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY BOOK ON DEMAND

image


รายละเอียด


  

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY VDO ON DEMAND

image


รายละเอียด


  

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY SOUND ON DEMAND

image


รายละเอียด


 

ระบบ ICT DIGITAL HOMETHEATER 2D AND 3D ENTERTAINMENT

image


รายละเอียด


 

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY TUTOR ON DEMAND


รายละเอียด

 


ระบบ ICT ROOM วิชาคอมพิวเตอร

 

รายละเอียด

 

 

ระบบ ICT SCIENCE LAB ON DEMAND ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

image

 

รายละเอียด


ระบบ ICT SCIENCE LAB ON DEMAND ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

รายละเอียด

 

ระบบ ICT ROOM DIGITAL LIBRARY MINI CURRICULUM

 

รายละเอียด

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY SELF-LEARNING

 

รายละเอียด