ระบบ ICT ROOM DIGITAL LIBRARY MINI CURRICULUM
 
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์
  และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย และสามารถเชื่อมต่อการทำงานในระบบอินเตอร์เน็ต
2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์
6. เป็นระบบที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกระบบโรงเรียนโดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกวันทุกเวลา ไม่จำกัดเพศ หรือวัย
7. มีระบบจัดการเรียนการสอน การสมัครเรียน และมีการอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
8. ระบบสามารถกำหนดวันเรียน วันสอบ ได้ด้วยผู้ควบคุมระบบ
9. ระบบสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ และสามารถสรุปได้ว่าผ่าน หรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้ควบคุมระบบ
10. ระบบสามารถกำหนดการย้าย หรือรายงานให้ผู้เรียนได้ตามกำหนดเวลาที่ผู้ควบคุมระบบต้องการ