ระบบ ICT SCIENCE LAB ON DEMAND
 
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์
  และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) ได้แก่ PHP, HTML, Java Script, ActiveX
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server
5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ ได้แก่ Microsoft Explorer, Google Chrome
6. ระบบจัดเก็บการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยแยกตามหมวดหมู่เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
  6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    - สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- สาระที่ 2 สารและสมบัติของสาร
- สาระที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่
- สาระที่ 4 งานและพลังงาน
- สาระที่ 5 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
- สาระที่ 6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  6.2 มัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาวิทยาศาสตร์ มีสาระเนื้อหาดังนี้
    - วิชาชีววิทยา
- วิชาเคมี
- วิชาฟิสิกส์
- วิชาวิทยาศาสตร์