ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY SELF-LEARNING
 
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
1. เป็นระบบที่นำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและแบบฝึกหัด ตามหลักสูตร
  แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาบูรณาการรวมกับสื่อการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาต่าง ๆ อาทิเช่น เนื้อหาเพิ่มเติมจาก WEBSITE CLIP VDO YOUTUBE ทางการศึกษา, APPLICATION, E-LEARNING CAI, GALLERY รูปภาพ, VDO STEAMING และแบบฝึกทักษะ
2. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์
  และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
3. เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้