โปรแกรมระบบห้องสมุด

ได้สิทธิ์การใช้ ซอฟต์แวร์ จาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

โปรแกรมระบบขึ้นทะเบียนสื่อ-หนังสือ

image


ราคา 30,700.00

รายละเอียด

  


โปรแกรมระบบตู้บัตรรายการหนังสือ

image


ราคา 20,700.00
รายละเอียด

  


โปรแกรมระบบยืม - คืนหนังสือ

imageราคา 20,700.00
รายละเอียด

  

โปรแกรมระบบสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด

imageราคา 20,700.00
รายละเอียด