ระบบถ่ายทอดสดในระบบ Cloud Computing

ได้สิทธิ์การใช้ ซอฟต์แวร์ จาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

โปรแกรมระบบรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

image


ราคา 170,000.00

รายละเอียด


  

โปรแกรมระบบ ICT Potential Development Center

image


ราคา 17,000.00
รายละเอียด


  

โปรแกรมระบบถ่ายทอดสด

image


รายละเอียด