โครงการ ศูนย์เรียนรู้ประชาคมอาเซียน

ได้สิทธิ์การใช้ ซอฟต์แวร์ จาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ASEAN STUDIESหลักสูตรอาเซียนศึกษา 1

image


ราคา 12,500
.00

รายละเอียด


  

ASEAN STUDIESหลักสูตรอาเซียนศึกษา 2

image


ราคา 12,500
.00

รายละเอียด


  

ด้านข้อมูลพื้นฐาน

image


ราคา 12,500
.00

รายละเอียด


 

ด้านสังคมวัฒนธรรม

image


ราคา 12,500.00
รายละเอียด


 

ด้านเศรษฐกิจ


ราคา 12,500.00
รายละเอียด


 


ด้านการเมืองการปกครอง


ราคา 12,500.00
รายละเอียด


 

 

โปรแกรมจัดเก็บสื่อวีดีทัศน์
 


ราคา 12,500.00
รายละเอียด


 

 

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารทีเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

image

 

ราคา 12,500.00
รายละเอียด 

โปรแกรมแบบฝึกทักษะอาเซียน


ราคา 12,500.00
รายละเอียด