ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY TUTOR ON DEMAND
 
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์
  และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) ได้แก่ PHP, HTML, Java Script, ActiveX
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server
5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ ได้แก่ Microsoft Explorer, Google Chrome
6. สามารถจัดเก็บรวบรวมสื่อวีดีทัศน์ ของการเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ ทั้งของรุ่นพี่จุฬา โดยจัดเก็บลงบนระบบฐานข้อมูลใน SERVER
7. ระบบสามารถจัดเก็บ และเรียกใช้งานด้วยระบบกราฟิก โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. ระบบสามารถให้ผู้ควบคุมระบบเพิ่ม หรือลด ข้อมูล วีดีทัศน์ ได้โดยสะดวก และง่ายต่อการใช้งานและไม่จำกัดจำนวนของวีดีทัศน์
9 ระบบสามารถนำเอาเอกสารประกอบการสอน ของวีดีทัศน์ ที่มีเอกสารประกอบมาพิมพ์ได้โดยง่ายในหน้าจอเดียวกัน
10. มีเนื้อหาของตามรายวิชา ดังนี้
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    • วิชาคณิตศาสตร์
• วิชาวิทยาศาสตร์
• วิชาสังคมศึกษา
• วิชาภาษาอังกฤษ
• วิชาภาษาไทย
• วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
• วิชาสุขศึกษา
• วิชาศิลปะ
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    • วิชาคณิตศาสตร์
• วิชาฟิสิกส์
• วิชาเคมี
• วิชาชีววิทยา
• วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
• วิชาสังคมศึกษา
• วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
• วิชาภาษาไทย
• วิชาภาษาอังกฤษ
• วิชาศิลปะ