ระบบ ICT DIGITAL LIBRARY BOOK ON DEMAND
 
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท
  บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน(Intranet)โดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย
2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) ได้แก่ PHP, HTML, Java Script, ActiveX
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server
5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ ได้แก่ Microsoft Explorer, Google Chrome
6. เป็นระบบที่เก็บรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลบน SERVER
7. ระบบสามารถจัดเก็บและเรียกใช้งานได้ด้วยระบบกราฟิก โดยแยกตามหมวดหมู่ของชนิดของหนังสือตามหลักของดิวอี้ ดังนี้
  - เบ็ดเตล็ด - คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป - บรรณานุกรม แคตตาล็อก - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ - หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม - ยังไม่กำหนดใช้ - สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี - องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑวิทยา - วารสารศาสตร์ การพิมพ์ - ชุมนุมนิพนธ์ - ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
  - ปรัชญา - ปรัชญา - อภิปรัชญา - ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ - จิตวิทยานามธรรม - แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม - จิตวิทยา - ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา - จริยศาสตร์ ศีลธรรม - ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก - ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
  - ศาสนา - ศาสนา - ศาสนาธรรมชาติ - ไบเบิล - เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา - ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา - คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ - สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา - ประวัติคริสต์ศาสนา - นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา - ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
  - สังคมศาสตร์ - สังคมศาสตร์ - สถิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง - เศรษฐศาสตร์ - กฎหมาย - รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ - ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม - การศึกษา - การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง - ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
  - ภาษาศาสตร์ - ภาษา - ภาษาศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน - ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ - ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน - ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส - ภาษาละติน - ภาษากรีก - ภาษาอื่นๆ
  - วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ดาราศาสตร์ - ฟิสิกส์ - เคมี - วิทยาศาสตร์โลก - บรรพชีวินวิทยา - ชีววิทยา - พฤกษศาสตร์ - สัตววิทยา
  - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี - แพทยศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ - คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว - การจัดการธุรกิจ - วิศวกรรมเคมี - โรงงานอุตสาหกรรม - สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร - การก่อสร้าง
  - ศิลปกรรมและการบันเทิง - ศิลปกรรม การบันเทิง - ภูมิสถาปัตย์ - สถาปัตยกรรม - ประติมากรรม - การวาดเขียน มัณฑนศิลป์ - จิตรกรรม ภาพเขียน - ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก - การถ่ายรูป ภาพถ่าย - ดนตรี - การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
  - วรรณคดี- วรรณกรรม วรรณคดี - วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ - วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ - วรรณคดีภาษาเยอรมัน - วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ - วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน - วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส - วรรณคดีภาษาละติน - วรรณคดีภาษากรีก - วรรณคดีภาษาอื่นๆ
  - ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว - ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ - ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก - ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก - ประวัติศาสตร์แอฟริกา - ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ - ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ - ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก
8. ระบบสามารถให้ผู้ควบคุมระบบเพิ่ม หรือลดข้อมูลได้ โดยสะดวก และง่ายต่อการใช้งานและไม่จำกัดจำนวน