ระบบ ICT DIGITAL LIBRARY VDO ON DEMAND
 
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) ได้แก่ PHP, HTML, Java Script, ActiveX
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server
5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ ได้แก่ Microsoft Explorer, Google Chrome
6. เป็นระบบที่เก็บรวบรวมสื่อประเภทวีดีโอ หรือ VCD หรือ DVD เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลบน SERVER
7. ระบบสามารถจัดเก็บและเรียกใช้งานได้ด้วยระบบกราฟิก โดยแยกตามหมวดหมู่ของชนิดของวีดีทัศน์ตามหลักของ ดิวอี้ ดังนี้
  เบ็ดเตล็ด - คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
    - บรรณานุกรม แคตตาล็อก
- บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
- หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
- ยังไม่กำหนดใช้
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
- องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑวิทยา
- วารสารศาสตร์ การพิมพ์
- ชุมนุมนิพนธ์
- ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
  ปรัชญา - ปรัชญา
    - อภิปรัชญา
- ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์
- จิตวิทยานามธรรม
- แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
- จิตวิทยา
- ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
- จริยศาสตร์ ศีลธรรม
- ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
- ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
  ศาสนา - ศาสนาธรรมชาติ
    - ไบเบิล
- เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
- ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา
- คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
- สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา
- ประวัติคริสต์ศาสนา
- นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา
- ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
  สังคมศาสตร์ - สังคมศาสตร์
    - สถิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
- เศรษฐศาสตร์
- กฎหมาย
- รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
- ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม
- การศึกษา
- การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
- ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
  ภาษาศาสตร์ - ภาษา
    - ภาษาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาเยอรมัน
- ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
- ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
- ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
- ภาษาละติน
- ภาษากรีก
- ภาษาอื่นๆ
  วิทยาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
    - คณิตศาสตร์
- ดาราศาสตร์
- ฟิสิกส์
- เคมี
- วิทยาศาสตร์โลก
- บรรพชีวินวิทยา
- ชีววิทยา
- พฤกษศาสตร์
- สัตววิทยา
  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี
    - วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
    - แพทยศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์
- เกษตรศาสตร์
- คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
- การจัดการธุรกิจ
- วิศวกรรมเคมี
- โรงงานอุตสาหกรรม
- สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
- การก่อสร้าง
  ศิลปกรรมและการบันเทิง
    - ศิลปกรรม การบันเทิง
    - ภูมิสถาปัตย์
- สถาปัตยกรรม
- ประติมากรรม
- การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
- จิตรกรรม ภาพเขียน
- ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
- การถ่ายรูป ภาพถ่าย
- ดนตรี
- การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
  วรรณคดี - วรรณกรรม วรรณคดี
    - วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
- วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ
- วรรณคดีภาษาเยอรมัน
- วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
- วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
- วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
- วรรณคดีภาษาละติน
- วรรณคดีภาษากรีก
- วรรณคดีภาษาอื่นๆ
  ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
    - ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
    - ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
- ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
- ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
- ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
- ประวัติศาสตร์แอฟริกา
- ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
- ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
- ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก
8. ระบบสามารถให้ผู้ควบคุมระบบเพิ่ม หรือลดข้อมูลได้ โดยสะดวก และง่ายต่อการใช้งานและ ไม่จำกัดจำนวน