โครงการหลังคาคลุมลานกีฬาเอนกประสงค์
 
รายละเอียดคุณสมบัติของโครงการ
      - เพื่อให้นักเรียนมีหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ วิชาการและอื่นๆ
-เพื่อให้นักเรียนมีลานสถานที่ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ตลอดทั้งวัน