โครงการ STEM ROBOTICS EDUCATION
 
วัตถุประสงค์
      - เพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ
- เพื่อท้าทายกับความคิดของนักเรียน และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน
- เพื่อเสริม สร้าง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการดึงอัจฉริยะภาพ อย่างเป็นธรรมชาติ
- เพื่อสอนเสริมทักษะเด็ก ผ่านการเรียน ประดิษฐ์หุ่นยนต์
- เพื่อเน้นสอดแทรกความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)- STEM Robotics เป็นการสอนในด้านการเรียนการสอน วิชาหุ่นยนต์ ( สะเต็มศึกษา )และ สอนเสริมทักษะ ด้วยการเรียนประดิษฐ์ เลโก้หุ่นยนต์ เน้นการประสานการส่งเสริม พัฒนาการด้วย(ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญา ) และ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ จะทำให้ได้รับความรู้ด้าน วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส่งเสริม จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และ ความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกสนาน

- การจัดการศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือ ปัจจัยที่ 1 คือ ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่ 2 คือ ครู ซึ่งครูจำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการสอน จากผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ หรือผู้ช่วยเหลือการเรียน (Facilitator) และปัจจัยที่ 3 คือ ผู้เรียน เปลี่ยนจากผู้เรียน เป็นนวัตกรรม (Innovator) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบต่างๆ ตามความสนใจของผู้เรียน ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในแต่ละโรงเรียน และปัจจัยอื่นๆ การดำเนินงานทางด้านสะเต็มศึกษาจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาครู นักเรียน/นักศึกษา ของสถานศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล