โครงการ STEM EDUCATION หรือ Science Technology Engineering and Mathematics Education
 
วัตถุประสงค์
      - เพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ
- เพื่อท้าทายกับความคิดของนักเรียน และ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน
      #STEM,#สะเต็ม,#ห้องสะเต็ม,#ห้องSTEM,#ห้องเรียนสะเต็ม,#ห้องเรียนSTEM,#ศูนย์การเรียนรู้สะเต็ม,#ศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็ม,#ศูนย์การเรียนรู้แบบSTEM,#STEM EDUCATION