โครงการ,ห้องสมุดมีชีวิต,ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนประถม,ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนมัธยม,ห้องสมุดดิจิตอล,ห้องสมุดดิจิตัล DIGITAL LIBRARY 
 
วัตถุประสงค์
     

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
- เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ในการค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุด
- เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานในการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิตอล

       
     
      #ห้องสมุดมีชีวิต,#ห้องสมุด Digital Library,#ห้องสมุดดิจิตอล, #Digital Library,#ห้องสมุด ICT Digital Library,#ห้องสมุด ICT,#ICT Digital Library
      ห้องสมุดยุคดิจิตอลที่ผสมผสานการจัดการสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิตัล