โครงการ ,ห้องสมุดมีชีวิต,ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนประถม,ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนมัธยม,ห้องสมุดดิจิตอล,ห้องสมุดดิจิตัล DIGITAL LIBRARY
 

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด

      ทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)

ห้องสมุดดิจิตอล หมายถึง ห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่หลายๆ แหล่ง และการเชื่อมโยงนั้นต้องไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้และสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง เป็นสากล ไม่จำกัดเฉพาะเอกสาร แต่ยังครอบคลุมถึงวัสดุดิจิตอลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้น ซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์

     

ความสำคัญของห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)

  1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต (Life long learning)
  2. เป็นแหล่งรวมของเนื้อหาของทุกสาขาวิชา สื่อเนื้อหาต่างๆ ที่สร้างโดยองค์กรทุกรูปแบบ
  3. เข้าถึงโดยไม่จำกัดลักษณะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เชื้อชาติ การศึกษาหรือแม้แต่สถานภาพในสังคม
     
ห้องสมุดดิจิตอล เป็นห้องสมุดแห่งอนาคตและมีหน้าที่ในการสนองตอบผู้ให้และสร้างความพึ่งพอใจให้กับผู้ใช้ ห้องสมุดดิจิทัลให้สารนิเทศได้ทุกเวลาและในทุกที่ที่ต้องการ และต่างก็มีความพยายามในการทำให้ผู้ใช้ รู้สึกมีความพอใจที่เข้ามาใช้ระบบ แต่ก็พิจารณาการใช้ระบบของผู้ใช้ไปพร้อมๆกันด้วย
     

ห้องสมุดดิจิตอล เกิดขึ้นเนื่องจากสารสนเทศปัจจุบันที่บันทึกในรูปแบบดิจิตอล (ดิจิทัล) มากขึ้น ในขณะเดียวกันสารสนเทศใหม่ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะบันทึกอยู่ในรูปของสื่อดิจิทัลแทนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น การประมวลผล ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความรู้ เผยแพร่ไปสู่บุคคลต่างๆ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนโลกนี้ โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารสากล หรืออินเทอร์เน็ต

ห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเหมือน จึงเป็นห้องสมุดอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลที่มีความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่